ថ្ងៃថ្មីមកកាន់ភូមិWordPress

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីមួយដែលខ្ញុំមានមកដល់ភូមិWordpressយើងនេះ។ វាក៏ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំមកដល់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំអាចទទួលនិងចែករំលែកចំនេះដែលខ្ញុំមានបន្តិចបន្តួចដល់មិត្តរាល់គ្នា។ ខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយច្រើនទេនៅថ្ងៃនេះ។

ជួបគ្នានៅPostបន្តបន្ទាប់ទៀត។

sunrise-1371391077dmN

Advertisements